Zpět na služby

Návrhy řešení a projektová činnost

Vzhledem k rozsáhlé a komplexní stavení činnosti, kterou pokrývá naše portfolio, i k počtu již provedených zakázek, dobře víme, jakým způsobem uchopit jakoukoli zakázku a jaké jsou jednotlivé kroky pro úspěšnou realizaci. Z toho důvodu každá realizace prochází několika fázemi a kroky, které na sebe navazují a jsou nedílnou součástí našeho pracovního postupu.

Postup realizace zakázky

Každé realizaci sanačních nebo stavebních prací musí předcházet návrh řešení, který detailně popisuje, jaký problém se řeší a v jakých krocích se bude postupovat. Návrh řešení standardně vzniká po provedení prohlídky a diagnostiky objektu, která může být doplněna například i o měření vlhkosti zdiva, kamerový průzkum kanalizace, odběr vzorků zdiva za účelem zjištění obsahu solí apod.

Na základě návrhu řešení lze následně uzavřít smlouvu o dílo a naplánovat realizaci. Pouštět se do provádění jakýchkoli prací bez písemného podkladu, který splňuje výše uvedené parametry, je nevhodné jak pro zákazníka, tak i pro realizační firmu.

Jak tedy vypadá náš pracovní postup?

Diagnostika problému

  • Prvním krokem je identifikace a definice problému. Pečlivá prohlídka je důležitým vstupním krokem, který poodhalí celkovou náročnost a umožní nám detailní pohled na současný stav.
  • V rámci prohlídky mohou být prováděna různá dodatečná měření, abychom získali všechny potřebné informace pro pozdější fáze.

Analýza

  • Máme-li všechny potřebné informace, provádíme jejich rozbor a na základě nich hledáme nejlepší řešení ze všech možných. Do úvah bereme samozřejmě i případná rizika, která nakonec musíme pečlivě vyhodnotit. Například v případě sanačních prací se zamýšlíme, jakou metodu pro konkrétní případ použijeme, abychom maximalizovali poměr cena/výkon vzhledem k daným okolnostem.

Návrh řešení

  • Zákazníkovi představíme návrh řešení, které detailně popisuje pracovní postupy, jednotlivé kroky při realizaci, dokumenty a časový harmonogram.
  • V rámci této fáze zákazník přesně zná, co jak a kdy bude provedeno, například jaké stavební/sanační metody budou aplikovány a zná i předběžný rozpočet.

Smlouva o dílo

  • Po vzájemném odsouhlasení lze přistoupit k podepsání smlouvy o dílo, která jasně definuje závazky a práva jednotlivých zúčastněných stran.

Realizace

  • Konečně je možné přistoupit k samotné realizaci, jejíž harmonogram se řídí definovaným plánem a končí úspěšným splněním a předáním zakázky zákazníkovi.

Projektová činnost

Spolupracujeme také s projektanty, kteří v případě potřeby navrhnou řešení i ve formě projektové dokumentace. Jedná se zpravidla o veřejné zakázky či zakázky většího rozsahu, kterých se účastní stavební úřad apod.

Vyřízení nutných povolení (stavební, záborové, výkopové apod.) je součástí každého návrhu, kde je to vyžadováno třetími stranami.