Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Drenáž základů domu

Přemyslovská, Praha 3

V létě letošního roku jsme se pustili do sanace a izolace obvodového zdiva činžovního domu na Žižkově. Byty v přízemí trpěly vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu. Na zdivu se tvořily vlhkostní mapy a plísně. Bylo nutné zajistit odvlhčení a následné vysušení zdiva, protože pobyt v postižených místnostech již začínal ztrácet svůj komfort. Protože samotné vnitřní struktury zdiva vykazují větší míru poškození, není možné takto vlhkostí napadené zdivo uvést do původního stavu pouhým topením a působením tepla z jeho vnitřní strany. Je zapotřebí razantnější, trvanlivý a účinnější postup – sanace zdiva.

Postup sanačních prací

Nejvhodnější metodu sanace vlhkého zdiva jsme stanovili provedení svislé hydroizolace zdiva a drenáž základů domu. Po odkopání zdiva a provedení systému svislé hydroizolace za pomoci bitumenové stěrky jsme rozebrali potrubí dešťové kanalizace pod úrovní terénu. Litinové potrubí bylo značně zanesené a poškozené. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci či sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody v patě základového zdiva. Dešťovou kanalizaci jsme proto odkopali až k hlavnímu řadu a zatrubnili pevnostním plastovým potrubím.

Skladba drenáže domu

Drenáž základů domu se skládá z betonového podkladu, který slouží k odvádění nahromaděné vody do kanalizace, která neodteče potrubím, dále je nutné použít štěrkový drén s geotextilií pro vytvoření propustné vrstvy. Geotextilie se používá pro oddělení štěrku od zeminy, která by drenáž domu postupně zanášela. Součástí štěrkového drénu je i pevnostní drenážní potrubí napojené na kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou, aby nedocházelo k zaplavování systému při přívalových deštích. Drenáž základů domu je vhodné opatřit rovněž kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.

Vysoušení zdiva

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

Počátky psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích sahají až do roku 1891. Stáří jednotlivých pavilonů v celém komplexu je tedy v průměru vyšší než 100 let. Během 20. století samozřejmě probíhaly různé rekonstrukce, ovšem bez řešení hydroizolace. Budovy a domy jsou tedy v odpovídajícím stavu, přičemž i naše společnost se podílí na postupné sanaci a vysoušení zdiva v domech a pavilonech.

Výchozí stav a výsledky průzkumu

V budovách se dlouhodobě vyskytovaly nežádoucí projevy vlhkosti – vlhkostní mapy, sanytr a plísně. Vzhledem k tomu, že jednotlivé domy a pavilony jsou určeny i k bydlení a dennímu užívání pacienty, byl důraz na vysoušení zdiva s maximálním výsledkem. Hloubkové měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou technologií prokázalo velmi vysokou vlhkost v rozmezí od 10 – 18 % a odběr vzorků zdiva potvrdil přítomnost nežádoucích stavebních solí.

Vysoušení zdiva – realizace

Technologie a provedení Vysoušení zdiva byla rozdělena na dvě etapy. V první fázi byly odstraněny poškozené a degradující omítky a provedena tlaková krémová injektáž zdiva. V úrovni vnitřních podlah jsme z vnější strany provedli linii vrtů, které jsme následně naplnili injektážním krémem k vytvoření bariéry proti kapilární vzlínající vlhkosti. Během dvou týdnů od provedení již dojde k přerušení kapilárního toku a tím i následnému vysoušení zdiva. Jakmile se vlhkost sníží na požadovanou úroveň, bude možné provedení nových omítek. Jedná se o velmi hodnotné a kvalitní provedení vysoušení vlhkého zdiva s dlouhodobým účinkem.

Pod Lipkami

Vysoušení vlhkého zdiva částečně podsklepené stavby bývá zpravidla velmi obtížné. Důvodem je především nepřístupná jedna nebo více částí obvodové konstrukce z vnější strany. Tudíž odkopání domu a provedení svislé izolace zdiva není možné. V některých případech lze problém řešit z vnitřní strany, řešení ovšem není dlouhodobé. V tomto konkrétním případě jsme se rozhodli řešit vysoušení vlhkého zdiva domu odvedením spodní vody.

Vysoušení zdiva pomocí odvedení spodní vody

K vysoušení vlhkého zdiva jsme zvolili přístup v podobě tvorby drenáže kolem domu, kterou jsme svedli do vsakovací jímky na pozemku. Díky velice svažitému a celkově nepřístupnému terénu jsme nemohli nasadit jakoukoli mechanizaci, jednalo se o ruční práce. Hloubka výkopu dosahovala až 3,2 m. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, proto nebylo nutné klást vysoké nároky na pažení výkopu proti sesunutí, které by práce zpomalilo. V průběhu provádění prací jsme skutečně narazili na několik pramenů, jejichž intenzita se měnila v závislosti na množství srážek. Vzhledem k tomu, že celková délka výkopu byla 50 m, bylo nutné práce rozdělit na etapy. Po dosažení požadované hloubky výkopu jsme na jeho dně vybetonovali žlab pro uložení drenáže. Průměr drenážního potrubí jsme zvolili DN 200. Poslední fází prací bylo vykopání vsakovací jímky v dostatečné vzdálenosti od domu. Od realizace uplynulo 6 měsíců, během té doby jsme kompletně nahradili poškozené omítky spodní stavby tepelně-izolačními omítkami NANOSAN a izolovali zdivo proti vzlínání – sanace zdiva za pomocí osvědčení a účinné metody krémové injektáže zdiva. Proces vysoušení vlhkého zdiva domu je dlouhodobý, zpravidla trvá až dva roky, nicméně v současné době je ve sklepě domu ideální klima s relativní vlhkostí okolo 55-60 procent bez jakýchkoli vlhkostních projevů na zdivu.

Pokud máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat.

Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Stavební práce a sanace zdiva bývají u historických objektů často náročné. Nejen z hlediska dozoru památkového úřadu, který dohlíží na to, aby historická hodnota objektu nebyla nijak narušena a vše probíhalo dle nejpřísnějších pravidel, ale také z pohledu samotných prací. Historické budovy již svou podstatou nesplňují izolační nároky platné v dnešní době.

Sanace zdiva a základů historického objektu je tedy vždy zkouškou odbornosti a precizního přístupu, kterou jsme vždy prošli na jedničku. Ani tento případ nebyl výjimkou.

V první fázi projektu jsme vypracovali kompletní návrh řešení sanace a zejména sanace základů. Následně jsme celou akci realizovali. Stavba byla vystavena především působení vzlínající zemní vlhkosti a dále zatékání dešťové vody. Prováděli jsme proto chemickou injektáž zdiva pro vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolace a následně povrchové úpravy zdiva tepelně-izolační omítkou Baurex NANOSAN. Na vnějším zdivu severní strany objektu bylo provedeno zateplení. Jedná se o historickou budovu, tudíž na provedení sanace základů a celkový výsledek odvlhčení byly kladeny vysoké nároky.

Untitled Document Odstranění vlhkosti v domě

Vlkova 14, Praha 3

Vlhkostní projevy se nejčastěji vyskytují v prostorách pod úrovní terénu a v přízemí. V tomto případě se jednalo o třípokojový byt v přízemí domu, pronajímaný studentům nedaleké vysoké školy. V bytě žije 4 – 6 lidí, kteří zde denně vaří, suší prádlo, sprchují se apod. To má samozřejmě vliv na růst relativní vlhkosti vzduchu, což byla jedna z příčin tvorby plísní na omítkách. Dalším faktorem byla absence hydroizolace zdiva, které tak bylo zatěžováno zemní vzlínající vlhkostí.

Postup odstranění vlhkosti v domě

Odstranění vlhkosti v domě bylo rozděleno na dvě etapy. V první fázi jsme odstranili poškozené omítky. V průběhu prací jsme na obvodovém zdivu narazili na obložení z heraklitových desek na dřevěné nosné konstrukci. Dřevo bylo zasaženo dřevomorkou a bylo nutné vše vybourat a odstranit. Po odhalení původního zdiva jsme provedli sanaci zdiva s využitím krémové injektáže zdiva pro přerušení kapilárního toku vzlínající vlhkosti. Odstranění vlhkosti v domě se týkalo i prostor koupelny, která je přímo pod schodištěm domu bez možnosti přirozeného větrání. Zde docházelo k zatékání z kamenného schodiště a také ke kondenzaci kvůli nedostatečné výměně vzduchu. Zdivo jsme opatřili minerální stěrkou proti pronikání vlhkosti do omítky, provedli injektáž a aplikovali sanační tepelně – izolační omítku mající hydrofobizační vlastnosti, díky kterým bude v budoucnu vlhkost ze zdiva odpuzována.

Jednu z příčin se nám za pomoci provedení sanačních prací podařilo odstranit, nicméně pro dlouhodobé odstranění vlhkosti v domě bude nutné pravidelné větrání a udržování teploty okolo 20°C především v zimním období.