Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let sanačními pracemi a všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti, která ohrožuje Vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Vlhkost ve sklepě - odstranění

Matěchova 1, Praha 4

Původní sklepní prostory byly využívány částečně jako dílna a částečně jako úložné prostory pro vybavení majitelů domu. Návrhu sanace předcházel stavebně technický průzkum, kdy byla měřena vlhkost ve sklepě. Měření vlhkosti prokázalo vysoké hodnoty vlhkosti ve zdivu i na jeho povrchu vlivem kondenzace relativní vlhkosti ve sklepě. Dále byla provedena kamerová prohlídka ležaté kanalizace a dešťových svodů. I zde byla identifikována příčina celkového stavu sklepních prostor. Podlahy byly původně betonové, zdivo omítnuté vápenocementovými omítkami. Vlhkost ve sklepě jsme byli kvůli omezeným finančním prostředkům majitelů nuceni řešit pouze vnitřními opatřeními.

Komplexní rekonstrukce a stavební práce by sestávaly i ze sanačních a hydroizolačních opatření realizovaných na vnější straně zdiva. Dodatečná izolace, například ve formě svislé hydroizolace, by zde po odkopání terénu určitě našla své uplatnění.

Byly navrženy chemické injektáže zdiva, nová skladba podlahy a sanační omítky v části sklepa, dále rekonstrukce ležaté kanalizace a svislých rozvodů odpadu a vody a obnovení toalety a výlevky pro úklid domu.

Realizace odstranění vlhkosti ve sklepě

Nejprve jsme provedli veškeré bourací a přípravné práce. Byly osekány všechny omítky, kvůli nové skladbě podlah a zvýšení světlé výšky jednotlivých místností jsme původní podlahy vybourali. Zde nastal první problém. Zdivo nemělo téměř žádné základy, proto jsme museli veškeré zdivo podezdít, aby bylo možné odkopat podlahy a jejich podloží. Následně byla položena nová ležatá kanalizace včetně navazujících stoupaček. Nová skladba podlah je tvořena podkladní vrstvou štěrku, kladecí vrstvou štěrkodrti a betonovou zámkovou dlažbou. Část zdiva byla opatřena sanačními omítkami, část byla ponechána v obnaženém stavu. V části sklepa, která je využívána jako dílna, jsme obnovili místnost s WC a dále výlevku pro uklízečku.

Již půl roku po provedení stavebních a sanačních prací byla výrazně snížena vlhkost ve sklepě, který je nyní možné plnohodnotně využívat. Vedle popsaných sanačních opatření je ovšem nutné v sanovaných prostorách dodržovat základní pravidla užívání, je nutné především zajistit dostatečnou výměnu vzduchu větráním. Tím bude zabezpečeno, že zatuchlý a vlhký vzduch nezačne kondenzovat, vytvářet tak příhodné prostředí pro plísně a zdivu škodit.

Izolace spodní stavby

Biskupcova, Praha 3

V první polovině letošního roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu. V první fázi jsme provedli nezbytná opatření z vnitřní strany, abychom následně mohli přistoupit k realizaci samotné izolace spodní stavby z vnější strany domu.

Obhlídka terénu a přípravná fáze

Obvodové zdivo domu z větší části lemuje veřejná komunikace, proto bylo nutné nejdříve vyřídit potřebná povolení. Izolace spodní stavby je vždy velice náročná na přípravu a i samotné provedení je velmi zdlouhavé, především z důvodu nutných technologických přestávek mezi jednotlivými etapami prací. Situaci ještě komplikoval fakt, že chodník byl ve velmi špatném stavu a dlážděn hned několika druhy žulových dlažeb, přičemž dotčená veřejná prostranství musí vždy být uvedená do původního stavu. Po rozebrání mozaiky a jejího roztřídění jsme mohli přistoupit k hloubeným vykopávkám.

Realizace izolace krok za krokem

Základová spára se nacházela v hloubce tři metry pod úrovní terénu. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, nicméně i přes to bylo nutné při provádění izolace spodní stavby použít pažení kvůli bezpečnosti pracovníků. Po odkopání základů domu je nutné zdivo vyčistit od zbytků staré maltoviny a zeminy. V tomto případě byl základ tvořen cihelným zdivem, které je většinou poměrně pravidelné. Po očištění zdiva jsme mohli přistoupit k jeho srovnání speciální maltovou směsí. Po vyrovnání a základu a vyschnutí nanášených materiálů je možné aplikovat bitumenovou hydroizolační stěrku s armovací síťkou pro zvýšení pevnosti. Materiál je nanášen ve dvou vrstvách a na povrchu zdiva vytvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Výhoda této metody izolace stavby spočívá v jednoduchosti aplikace oproti starší variantě tavení asfaltových pásů. Poslední vrstvy tvoří polystyrén vhodný pod úroveň terénu a nopová fólie jako mechanická ochrana celého systému ukončená lištou těsně pod úrovní terénu, aby nebyla vidět.

Finalizace prací

Po provedení všech zmíněných kroků jsme začali se zásypem výkopu tříděnou zeminou a postupným hutněním po 30 cm, abychom vyloučili sesedání zeminy. Chodník bylo nutné vydláždit v celé šíři do původní podoby. Izolace spodní stavby zajistí, že zdivo sklepů, kde byly provedeny chemické injektáže zdiva, během následujích dvou let zcela vyschne a prostory budou opět připraveny pro plnohodnotné využívání.

Sanace mokrého zdiva

Biskupcova, Praha 3

Sanační práce našly své uplatnění při sanaci mokrého zdiva sklepních prostor. Sklepní prostory v činžovním domě byly v původním stavu s dřevěnými kójemi, betonovými podlahami a vápennými omítkami na zdivu. Dřevo bylo zasaženo plísněmi a houbami, betonové podlahy se rozpadaly a omítky byly na mnoha místech degradované. Majitelé domu požadovali provedení izolace a sanace mokrého zdiva tak, aby bylo možné sklepy opět využívat pro uskladnění.

Postup provedení izolace a sanace mokrého zdiva

V první fázi bylo nutné odstranit původní dřevěné sklepní kóje a celé sklepy o rozloze 115 m2 kompletně vyklidit a vyčistit. Následně jsme odstranili veškeré omítky v celé ploše zdiva, proškrábali spáry a zdivo ručně dočistili. Betonové podlahy jsme vybourali, odtěžili vlhké podloží a na štěrkový drén jsme položili prodyšnou betonovou dlažbu. Mokré zdi jsme v úrovni vnitřních podlah nainjektovali. Tím jsme dokončili první fázi sanace mokrého zdiva.

V další fázi procesu rekultivace pomocí sanace zdiva bude následovat provedení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu, které provedeme v následujících měsících. Cihlové zdivo sklepů zůstane bez jakýchkoli povrchových úprav, aby bylo zajištěno maximální možné vysychání mokrých zdí. Po provedení svislé hydroizolace budou osazeny sklepní kóje z drátěného programu. Výsledek izolace a sanace mokrého zdiva bude patrný nejdříve rok po provedení, kdy vlhké zdi částečně vyschnou.

Pštrossova 33, Praha 1

Největší výzva letošního roku na nás čekala v podobě rekonstrukce sklepa bytového domu v Pštrossově ulici. Naměřená vlhkost zdiva dosahovala 25 %, omítky, lokálně i samotné zdivo bylo v rozkladu, s projevy četných solných výkvětů a plísní.

Rekonstrukce měla několik fází

V první řadě bylo nutné vybourat nežádoucí příčky, přizdívky původního zdiva a kompletně odsekat omítky v celém rozsahu. Klenby stropů jsme pouze seškrábali. Poté jsme vystavěli nové příčky, provedli nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Stará a rozpadlá okna jsme nahradili dřevěnými, včetně vchodových dveří. Vytápění bylo řešeno podlahovým topením a vzhledem k vysoké úrovni stropů nebylo nutné snižovat úroveň původních podlah. Dodatečnou hydroizolaci zdiva jsme řešili šetrnou metodou chemických injektáží. Jako injektážní materiál jsme zvolili, vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zdiva, prostředek Aquabarier 3. Na veškeré zdivo jsme použili tepelně-izolační omítku Baurex Nanosan – vhodný materiál při obnovách a rekonstrukcích památkových objektů včetně protisolných nátěrů kvůli zamezení pronikání solí ze zdiva do omítkového systému.

Tuny materiálu ven i dovnitř

Celková výměra zdiva je 300 metrů čtverečních. Během akce jsme odvezli 150 tun odpadních materiálů a suti a naopak spotřebovali přes 30 tun maltových směsí, cihel a dalších stavebních hmot. Na celkový výsledek rekonstrukce sklepa jsme velice hrdí a zároveň jsme si potvrdili, že jsme schopni realizovat vlastními silami bez sebemenších pochybností i vlastní projekty, na které je kladený důraz nejen z památkového a historického hlediska, ale umíme dodržet a aplikovat novodobé revoluční technologie, metody a materiály.

Pštrossova 33, Praha 1

Úspěšně jsme dokončili sanaci a kompletní rekonstrukci sklepních prostor památkového objektu – historického domu v Pštrossově ulici na Praze 1. Součástí prací byla i renovace dvorního traktu a především izolace základů domu. Uvedené prostory budou využívány jako dílna firmy zabývající se restaurováním historického nábytku. Požadavek na sanaci a stabilizaci objektu z hlediska vlhkosti byl tudíž enormní. V první řadě bylo třeba provést izolace základů domu a odstranit tak příčinu vlhnutí obvodového zdiva ze svislého směru. Celou obvodovou stěnu domu z dvorního traktu jsme proto odkopali až na základovou spáru do hloubky 2,5 m a rovněž odbourali staré schodiště. Obnažené opukové zdivo základů domu jsme nejdříve doplnili a vyrovnali cementovou stěrkou a dále ošetřili asfaltovou hydroizolační stěrkou. Pro zateplení základů jsme použili extrudovaný polystyrén. Finální vrstvu tvoří nopová folie jako mechanická ochrana jednotlivých vrstev systému izolace základů domu.

Po provedení izolace základů jsme přistoupili k opravám dešťových svodů a ležaté kanalizace, které byly značně poškozené a znamenaly další přísun velkého množství vody do základů objektu. Doprostřed pochozího chodníčku ze zámkové dlažby jsme rovněž umístili dvorní vpusť. Původní schodiště bylo vybudováno v celém rozsahu včetně vytvoření odvětrávaného úložného prostoru pod konstrukcí a opěrných dozdívek terénu.

Sklepní kóje zasazeny v terénu pod terasou jsme pouze stabilizovali sanačním špricem a v úrovni pochozích ploch byla proti vzlínající zemní vlhkosti provedena dodatečná hydroizolace zdiva, kde se uplatnila chemická injektáž zdiva. Horní terasa také prošla výraznou změnou. Původní betonový potěr ve značném stádiu poškození včetně podloží jsme vybourali a jako podklad použili drcený štěrk. Další vrstvu tvořil beton s kari sítí, hydroizolace a betonový potěr pro sjednocení povrchu. Celý prostor terasy má potřebný spád směrem ke dvorní vpusti, aby byl zajištěn odtok srážkové vody.

Na zdivo obvodových zdí pozemku a na soklovou část fasády jsme aplikovali sanační omítky. Finální povrchové úpravy byly provedeny vhodnými nátěry.

Pravá 19, Praha 4

Při realizaci požadavku na odvodnění domu jsme zjistili, že již v minulosti byla na obvodové zdivo provedena montáž nopové fólie. Toto opatření jsme však shledali jako nedostatečné, neboť již na první pohled nedokázalo plnit svůj účel. Dalším problémem, který prokázal kamerový průzkum, bylo masivní poškození dešťového svodu.

Jakmile byla schválena potřebná povolení, přistoupili jsme k odkopu chodníku podél obvodového zdiva. Stávající nopová fólie byla provedena do nedostatečné hloubky, jevila známky mechanického poškození a tudíž svoji funkci odvodnění domu, v kombinaci s havarijním stavem svodu, nemohla spolehlivě plnit. Negativní vliv pro zatékání vody měly rovněž ponechané zbytky anglických dvorků, které jsme vybourali. Získal se tím prostor pro obnovení plnohodnotné svislé hydroizolace, včetně zateplení zdiva extrudovaným polystyrénem. Kompletně celý dešťový svod jsme nově zatrubnili a původní staré a děravé trubky odstranily.

Uvedený soubor opatření přispěl nejenom k odvodnění domu a sklepa, ale i ke zlepšení komfortu bydlení v bytové jednotce situované v 1. NP.

Hydroizolace základů

Záhřebská 3, Praha 2

Suterénní prostory bytového domu byly dlouhodobě zatěžovány zemní vlhkostí z přilehlého terénu. Obvodové zdivo bylo původní a tudíž bez jakýchkoli izolací proti vodě. Prostory jsou využívány jako kanceláře, proto musí být v maximální možné kondici a odpovídat požadavkům na denní provoz. Jako metoda vedoucí k odstranění vlhkosti byla jednoznačně vybrána svislá hydroizolace základů. Před samotnou realizací jsme zajistili výkopové a záborové povolení, pro provedení odkopání domu. Po získání všech nutných povolení jsme se pustili do výkopových prací. Vzhledem k husté síti rozvodů jsme provedli ruční výkop. Základ domu tvořilo cihelné zdivo, které bylo nutné vyčistit a odstranit veškeré zbytky zeminy a nečistot. Při odkopání jsme zjistili poškození na dešťové kanalizaci, kterou jsme nově zatrubnili a napojili na městskou kanalizaci.

Samotné provedení hydroizolace základů přišlo na řadu po vyrovnání podkladu cementovou stěrkou, na kterou jsme nanesli bitumenovou stěrku ve dvou vrstvách s perlinkou. Po zasušení jsme stěrku zakryli extrudovaných polystyrenem, aby nedocházelo k prochládání zdiva pod úrovní terénu. Nakonec jsme celý systém uzavřeli nopovou fólií, která je opatřena ukončovací lištou v úrovni chodníku. Svislá hydroizolace základů domu vyřešila problém se zatékající vodou a rovněž se odstranil problém se zemní vzlínající vlhkostí.

RD Zdiměřice 54

RD byl postaven na pozemku s vysokou hladinou spodní vody bez dostatečné izolace základů. Dešťové svody nebyly svedeny do kanalizace, což byl další zdroj vlhnutí zdiva. Řešením pro odvlhčení domu a sklepa bylo vybudování systému drenáží položených do betonového žlabu a svedených do nově vybudované vsakovací jímky. Dešťové svody bylo nutné zatrubnit a také odvést od domu. Pro kompletní odvlhčení domu a sklepa byly provedeny chemické injektáže, díky kterým vznikla dodatečná vodorovná hydroizolace.

Untitled Document Odstranění vlhkosti v bytě

Na Václavce 12, Praha 5

K vlhkostním projevům často dochází i v prostorách, kde bychom je vůbec nečekali. Jedná se například o tvorbu plísní kolem oken a parapetů, v rozích stěn, vlhké mapy na stěnách apod. K úspěšnému odstranění vlhkosti v bytě je vždy nutné přesně stanovit příčinu. V tomto případě, kdy se v bytě ve ddruhém patře bytového domu, tvořily plísně na obvodové stěně, bylo příčinou prochládání zdiva a kondenzace relativní vlhkosti z důvodu nedostatečné tloušťky obvodové konstrukce. Klasické řešení spočívá v dodatečném zateplení obvodového pláště domu polystyrenem nebo vatou. V tomto případě ovšem takové řešení nepřicházelo v úvahu především z důvodu památkové ochrany objetku. Pro odstranění vlhkosti v bytě jsme tedy použili tepelně – izolační omítku. Tento materiál je navíc hydrofilní, což v praxi vyloučí vznik plísní, protože případný kondenzát na povrchu do sebe omítka nasaje a postupně jej odpaří v podobě vodní páry. Před aplikací nových omítek bylo nutné původní degaované omítky odstranit a očistit zdivo a spáry. Na takto připravené zdivo je již možné nanášet jednotlivé vrstvy sanačního systému. Finální povrchovou úpravou je sanační štuková omítka a silikátová barva pro zajištění prodyšnosti systému. Zvolený postup odstranění vlhkosti v bytě se projevil jako správný, v bytě se netvoří plísně a snížily se náklady na vytápění, které byly díky vysoké vlhkosti zdiva zvýšené.