Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let sanačními pracemi a všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti, která ohrožuje Vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Izolace spodní stavby

Biskupcova, Praha 3

V první polovině letošního roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu. V první fázi jsme provedli nezbytná opatření z vnitřní strany, abychom následně mohli přistoupit k realizaci samotné izolace spodní stavby z vnější strany domu.

Obhlídka terénu a přípravná fáze

Obvodové zdivo domu z větší části lemuje veřejná komunikace, proto bylo nutné nejdříve vyřídit potřebná povolení. Izolace spodní stavby je vždy velice náročná na přípravu a i samotné provedení je velmi zdlouhavé, především z důvodu nutných technologických přestávek mezi jednotlivými etapami prací. Situaci ještě komplikoval fakt, že chodník byl ve velmi špatném stavu a dlážděn hned několika druhy žulových dlažeb, přičemž dotčená veřejná prostranství musí vždy být uvedená do původního stavu. Po rozebrání mozaiky a jejího roztřídění jsme mohli přistoupit k hloubeným vykopávkám.

Realizace izolace krok za krokem

Základová spára se nacházela v hloubce tři metry pod úrovní terénu. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, nicméně i přes to bylo nutné při provádění izolace spodní stavby použít pažení kvůli bezpečnosti pracovníků. Po odkopání základů domu je nutné zdivo vyčistit od zbytků staré maltoviny a zeminy. V tomto případě byl základ tvořen cihelným zdivem, které je většinou poměrně pravidelné. Po očištění zdiva jsme mohli přistoupit k jeho srovnání speciální maltovou směsí. Po vyrovnání a základu a vyschnutí nanášených materiálů je možné aplikovat bitumenovou hydroizolační stěrku s armovací síťkou pro zvýšení pevnosti. Materiál je nanášen ve dvou vrstvách a na povrchu zdiva vytvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Výhoda této metody izolace stavby spočívá v jednoduchosti aplikace oproti starší variantě tavení asfaltových pásů. Poslední vrstvy tvoří polystyrén vhodný pod úroveň terénu a nopová fólie jako mechanická ochrana celého systému ukončená lištou těsně pod úrovní terénu, aby nebyla vidět.

Finalizace prací

Po provedení všech zmíněných kroků jsme začali se zásypem výkopu tříděnou zeminou a postupným hutněním po 30 cm, abychom vyloučili sesedání zeminy. Chodník bylo nutné vydláždit v celé šíři do původní podoby. Izolace spodní stavby zajistí, že zdivo sklepů, kde byly provedeny chemické injektáže zdiva, během následujích dvou let zcela vyschne a prostory budou opět připraveny pro plnohodnotné využívání.

Drenáž základů domu

Přemyslovská, Praha 3

V létě letošního roku jsme se pustili do sanace a izolace obvodového zdiva činžovního domu na Žižkově. Byty v přízemí trpěly vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu. Na zdivu se tvořily vlhkostní mapy a plísně. Bylo nutné zajistit odvlhčení a následné vysušení zdiva, protože pobyt v postižených místnostech již začínal ztrácet svůj komfort. Protože samotné vnitřní struktury zdiva vykazují větší míru poškození, není možné takto vlhkostí napadené zdivo uvést do původního stavu pouhým topením a působením tepla z jeho vnitřní strany. Je zapotřebí razantnější, trvanlivý a účinnější postup – sanace zdiva.

Postup sanačních prací

Nejvhodnější metodu sanace vlhkého zdiva jsme stanovili provedení svislé hydroizolace zdiva a drenáž základů domu. Po odkopání zdiva a provedení systému svislé hydroizolace za pomoci bitumenové stěrky jsme rozebrali potrubí dešťové kanalizace pod úrovní terénu. Litinové potrubí bylo značně zanesené a poškozené. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci či sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody v patě základového zdiva. Dešťovou kanalizaci jsme proto odkopali až k hlavnímu řadu a zatrubnili pevnostním plastovým potrubím.

Skladba drenáže domu

Drenáž základů domu se skládá z betonového podkladu, který slouží k odvádění nahromaděné vody do kanalizace, která neodteče potrubím, dále je nutné použít štěrkový drén s geotextilií pro vytvoření propustné vrstvy. Geotextilie se používá pro oddělení štěrku od zeminy, která by drenáž domu postupně zanášela. Součástí štěrkového drénu je i pevnostní drenážní potrubí napojené na kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou, aby nedocházelo k zaplavování systému při přívalových deštích. Drenáž základů domu je vhodné opatřit rovněž kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.

Krémová injektáž zdiva

Kmochova, Praha 5

Začátkem roku jsme se podíleli na rekonstrukci sklepa bytového domu na Praze 5. Celý projekt transformace původních sklepních prostor na luxusní restauraci pro náročnou klientelu kladl velký důraz na každý detail. Původní záměr počítal s mechanickou metodou dodatečné hydroizolace zdiva – podřezáním, nicméně po našem doporučení a poskytnutí plnohodnotné záruky jsme zvolili injektáž zdiva. Konkrétně jsme vybrali metodu zvanou tlaková krémová injektáž zdiva. Obvodové zdivo domu situované do dvorního traktu jsme odkopali na základovou spáru a provedli svislou hydroizolaci obvodového pláště. V úrovni podlah pak byla provedena krémová injektáž zdiva profesionálním tlakovým čerpadlem. Obvodové zdivo situované do ulice se investor rozhodl neodkopávat – především z důvodu vysoké administrativní náročnosti spojené s vyřízením potřebných povolení. Proto jsme byli postaveni před úkol zajistit odvlhčení obvodového zdiva z vnitřní strany.

Abychom mohli garantovat spolehlivé řešení, které zabezpečí, že interiér i zdivo bude od vlhkosti dobře chráněno, bylo nutné zkombinovat hned několik sanačních opatření. Nejprve jsme nainjektovali veškeré zdivo u podlah, provedli svislice v rozích a dále v pochozí úrovni chodníku, abychom oddělili plochu zdiva pod úrovní terénu. Ideálním řešením je v takovémto případě tlaková krémová injektáž zdiva. Injektáž zdiva doplnila dodatečnou hydroizolaci a tím jsme docílili odizolování zdiva vůči vlhkosti úpravou jeho vnitřních struktur.

Následně jsme na takto ošetřené zdivo nanesli minerální stěrku určenou k zabránění prostupování zemní vlhkosti. Posledním krokem bylo provedení povrchových úprav zdiva sanační tepelně-izolační omítkou Nanosan. Uvedené řešení klade velký důraz na přesné dodržení jednotlivých technologických postupů a návazností. Ovšem výsledek je za daných okolností bezkonkurenční.

Výhody krémové injektáže zdiva

Krémová injektáž zdiva je v poslední době nejpoužívanější metodou sanace zdiva. Mezi největší výhody patří její univerzálnost, je možné injektovat téměř veškeré typy zdiva. Provádění je možné i ve složitě dostupných prostorách, kde by stroje na narážení plechů či pily na podřezání jednoduše nebylo možné použít. Krémová injektáž zdiva se provádí z jedné strany zdiva v jedné a více vodorovných řadách. Plnivem je krémová silan-siloxanová emulze, která ve zdivu vytvoří nepropustnou bariéru proti vzlínající zemní vlhkosti. Tato účinná metoda si získala svou oblibu také díky svým relativně nízkým nákladům a mnohem šetrnějším přístupu ke zdivu v porovnání například s podřezáním.

Pod Lipkami

Vysoušení vlhkého zdiva částečně podsklepené stavby bývá zpravidla velmi obtížné. Důvodem je především nepřístupná jedna nebo více částí obvodové konstrukce z vnější strany. Tudíž odkopání domu a provedení svislé izolace zdiva není možné. V některých případech lze problém řešit z vnitřní strany, řešení ovšem není dlouhodobé. V tomto konkrétním případě jsme se rozhodli řešit vysoušení vlhkého zdiva domu odvedením spodní vody.

Vysoušení zdiva pomocí odvedení spodní vody

K vysoušení vlhkého zdiva jsme zvolili přístup v podobě tvorby drenáže kolem domu, kterou jsme svedli do vsakovací jímky na pozemku. Díky velice svažitému a celkově nepřístupnému terénu jsme nemohli nasadit jakoukoli mechanizaci, jednalo se o ruční práce. Hloubka výkopu dosahovala až 3,2 m. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, proto nebylo nutné klást vysoké nároky na pažení výkopu proti sesunutí, které by práce zpomalilo. V průběhu provádění prací jsme skutečně narazili na několik pramenů, jejichž intenzita se měnila v závislosti na množství srážek. Vzhledem k tomu, že celková délka výkopu byla 50 m, bylo nutné práce rozdělit na etapy. Po dosažení požadované hloubky výkopu jsme na jeho dně vybetonovali žlab pro uložení drenáže. Průměr drenážního potrubí jsme zvolili DN 200. Poslední fází prací bylo vykopání vsakovací jímky v dostatečné vzdálenosti od domu. Od realizace uplynulo 6 měsíců, během té doby jsme kompletně nahradili poškozené omítky spodní stavby tepelně-izolačními omítkami NANOSAN a izolovali zdivo proti vzlínání – sanace zdiva za pomocí osvědčení a účinné metody krémové injektáže zdiva. Proces vysoušení vlhkého zdiva domu je dlouhodobý, zpravidla trvá až dva roky, nicméně v současné době je ve sklepě domu ideální klima s relativní vlhkostí okolo 55-60 procent bez jakýchkoli vlhkostních projevů na zdivu.

Pokud máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat.

Obděnice u Sedlčan

Jednou z posledních podzimních akcí roku 2013 bylo odizolování domu proti vlhkosti provedením svislé hydroizolace obvodového zdiva pod úrovní terénu, včetně základů. Náš klient si pořídil nemovitost u Sedlčan, aby mohl trávit víkendy v klidném prostředí. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt z první poloviny minulého století, který je zasazený do svažitého terénu. Vzhledem k jeho umístění se polovina spodní stavby a základů nachází 2,5 m pod úrovní terénu. V těchto částech zdiva byly patrné vlhkostní projevy – vlhké mapy, odfouknuté a nesoudržné omítky, plísně a sanytr. Jako hlavní příčiny jsme identifikovali především absenci hydroizolací vnějšího zdiva a volně vyústěné dešťové svody.

Odizolování domu a jeho základů – postup

Nejprve bylo nutné odkopat obvodové zdivo až na základovou spáru. Pro urychlení prací jsme použili menší bagr. Základ domu byl tvořen nesoudržnými kamennými bloky, proto bylo nutné provést a zajistit zpevnění podterénního zdiva a rovněž i základů betonovou zálivkou. Teprve po vyzrání betonu jsme přistoupili k provedení vlastní hydroizolační stěrky. Finální vrstvu tvořil extrudovaný polystyrén pro zateplení zdiva a nopová fólie zajistila mechanickou ochranu celého systému.

Drenáž kolem domu

Vzhledem k vyšší hladině spodní vody jsme v úrovni základové spáry stavby vybetonovali vyspádovaný žlab pro uložení drenáže. Uložení pouze do štěrkového lůžka by v daném případě nebylo dostatečně účinné. Drenážní systém i dešťové svody jsme svedli do připravené vsakovací jímky.

Další postup při odizolování domu a vysoušení vlhkosti

Na jaře 2014 provedeme dodatečnou hydroizolaci zdiva povrchové úpravy vnitřních stěn spodní stavby. Použijeme systém sanačních omítek včetně protisolných nátěrů. Odfouknuté a nesoudržné omítky bude nutné nejprve odstranit, proškrábat spáry a očitit zdivo. Poté naneseme jednotlivé vrstvy sanačního systému pro vytvoření dlouhodobě stabilního povrchu, schopného odpařit zbytkovou vlhkost ze zdiva.

Pokud máte zájem o provedení odizolování domu proti vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat.

Neklanova 14, Praha 2

Jedná se o objekt v původním stavu, ve kterém chybí vodorovné i svislé izolace domu proti vlhkosti. Obvodové zdivo dvorního traktu je poškozováno rovněž ostřikující srážkovou vodou. Sklepní prostory nejsou majiteli využívány, tudíž nebyl kladený nárok na jejich odvlhčení. Předmětem řešení bylo provedení svislé izolace domu pod úroveň podlah nebytových prostor. Odkopáním byly odhaleny anglické dvorky v havarijním stavu a rovněž masivní poškození dešťového svodu včetně jeho napojení na kanalizaci. Rozpadající se obvodové zdivo bylo nahrazeno novými dozdívkami, následně jsme aplikovali hydroizolační stěrku s ochrannou nopovou fólií. Anglické dvorky jsme vyřešili provedením systému nových odvětrávacích průduchů. Svislá izolace domu proti vlhkosti byla doplněna vodorovnou izolací zdiva, kterou jsme provedli profesionální aplikací krémové injektáže zdiva.

Pokud máte zájem o provedení izolace domu proti vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat.

Pštrossova 33, Praha 1

Úspěšně jsme dokončili sanaci a kompletní rekonstrukci sklepních prostor památkového objektu – historického domu v Pštrossově ulici na Praze 1. Součástí prací byla i renovace dvorního traktu a především izolace základů domu. Uvedené prostory budou využívány jako dílna firmy zabývající se restaurováním historického nábytku. Požadavek na sanaci a stabilizaci objektu z hlediska vlhkosti byl tudíž enormní. V první řadě bylo třeba provést izolace základů domu a odstranit tak příčinu vlhnutí obvodového zdiva ze svislého směru. Celou obvodovou stěnu domu z dvorního traktu jsme proto odkopali až na základovou spáru do hloubky 2,5 m a rovněž odbourali staré schodiště. Obnažené opukové zdivo základů domu jsme nejdříve doplnili a vyrovnali cementovou stěrkou a dále ošetřili asfaltovou hydroizolační stěrkou. Pro zateplení základů jsme použili extrudovaný polystyrén. Finální vrstvu tvoří nopová folie jako mechanická ochrana jednotlivých vrstev systému izolace základů domu.

Po provedení izolace základů jsme přistoupili k opravám dešťových svodů a ležaté kanalizace, které byly značně poškozené a znamenaly další přísun velkého množství vody do základů objektu. Doprostřed pochozího chodníčku ze zámkové dlažby jsme rovněž umístili dvorní vpusť. Původní schodiště bylo vybudováno v celém rozsahu včetně vytvoření odvětrávaného úložného prostoru pod konstrukcí a opěrných dozdívek terénu.

Sklepní kóje zasazeny v terénu pod terasou jsme pouze stabilizovali sanačním špricem a v úrovni pochozích ploch byla proti vzlínající zemní vlhkosti provedena dodatečná hydroizolace zdiva, kde se uplatnila chemická injektáž zdiva. Horní terasa také prošla výraznou změnou. Původní betonový potěr ve značném stádiu poškození včetně podloží jsme vybourali a jako podklad použili drcený štěrk. Další vrstvu tvořil beton s kari sítí, hydroizolace a betonový potěr pro sjednocení povrchu. Celý prostor terasy má potřebný spád směrem ke dvorní vpusti, aby byl zajištěn odtok srážkové vody.

Na zdivo obvodových zdí pozemku a na soklovou část fasády jsme aplikovali sanační omítky. Finální povrchové úpravy byly provedeny vhodnými nátěry.

Pravá 19, Praha 4

Při realizaci požadavku na odvodnění domu jsme zjistili, že již v minulosti byla na obvodové zdivo provedena montáž nopové fólie. Toto opatření jsme však shledali jako nedostatečné, neboť již na první pohled nedokázalo plnit svůj účel. Dalším problémem, který prokázal kamerový průzkum, bylo masivní poškození dešťového svodu.

Jakmile byla schválena potřebná povolení, přistoupili jsme k odkopu chodníku podél obvodového zdiva. Stávající nopová fólie byla provedena do nedostatečné hloubky, jevila známky mechanického poškození a tudíž svoji funkci odvodnění domu, v kombinaci s havarijním stavem svodu, nemohla spolehlivě plnit. Negativní vliv pro zatékání vody měly rovněž ponechané zbytky anglických dvorků, které jsme vybourali. Získal se tím prostor pro obnovení plnohodnotné svislé hydroizolace, včetně zateplení zdiva extrudovaným polystyrénem. Kompletně celý dešťový svod jsme nově zatrubnili a původní staré a děravé trubky odstranily.

Uvedený soubor opatření přispěl nejenom k odvodnění domu a sklepa, ale i ke zlepšení komfortu bydlení v bytové jednotce situované v 1. NP.

Na Dlouhém lánu 61, Praha 6

Odpadnutá omítka z vnější strany zdiva či průsaky vlhkosti do sklepních prostor domu. To byly jasné vizuální příznaky, že v bytovém domě není z hlediska hydroizolace spodní stavby vše v pořádku.

Stav původní hydroizolace

Vzhledem k tomu, jaké příznaky byly zjevné a na oko patrné, bylo ihned velmi pravděpodobné, že hydroizolace spodní stavby není v dobré kondici či dokonce zcela chybí. Absence jakékoli hydroizolace sklepních prostor z vnější strany zdiva se následně i potvrdila. Tato situace není jinak výjimečná. Při realizaci podobných stavebních prací se velmi často s tímto stavem setkáváme. I následky pak bývají u jednotlivých objektů dosti podobné.

Fáze jedna – odkop terénu

První fáze plánovaných sanačních prací byla ta nejsložitější. V prvé řadě je potřeba provést odkop terénu, abychom získali přístup k poškozenému zdivu. Tuto fázi ve valné většině případů zastanou ruční výkopové práce. Ani zde tomu nebylo jinak. Mnohdy totiž není prostor pro těžkou techniku, a tak ruce, lopata a krumpáč hrají při odkopu hlavní roli. Samozřejmostí bylo použití pažení, aby byla dodržena potřebná bezpečnostní opatření a zabránilo se tak případnému sesuvu půdy.

Svislá hydroizolace spodní stavby a okolní úpravy

Jakmile se zpřístupnilo zdivo z jeho vnější strany, bylo možné začít pracovat na aplikaci hydroizolace. V tomto případě svislé hydroizolace spodní stavby za použití bitumenové stěrky. Jedná o relativně jednoduchou metodu, jak efektivně a spolehlivě docílit ochrany zdiva před okolní vlhkostí. Právě aplikovaná hydroizolace vytvoří mezi zdivem a půdou účinnou bariéru, která znemožní vlhkosti prostupovat směrem ke zdivu a nadále ho poškozovat.

Po několika technologických přestávkách následovaly povrchové úpravy terénu pokládkou zámkové dlažby a natažení probarvené omítky na soklovou část fasády. Pokud hydroizolace spodní stavby předchází dalším sanačním opatřením, je větší šance k trvalému odstranění vlhkosti v objektu.

Na přiložených fotografiích je vidět nejen aplikace hydroizolace, ale i vylepšení v podobně položené zámkové dlažby u domu a přilehlého chodníku.

Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Stavební práce a sanace zdiva bývají u historických objektů často náročné. Nejen z hlediska dozoru památkového úřadu, který dohlíží na to, aby historická hodnota objektu nebyla nijak narušena a vše probíhalo dle nejpřísnějších pravidel, ale také z pohledu samotných prací. Historické budovy již svou podstatou nesplňují izolační nároky platné v dnešní době.

Sanace zdiva a základů historického objektu je tedy vždy zkouškou odbornosti a precizního přístupu, kterou jsme vždy prošli na jedničku. Ani tento případ nebyl výjimkou.

V první fázi projektu jsme vypracovali kompletní návrh řešení sanace a zejména sanace základů. Následně jsme celou akci realizovali. Stavba byla vystavena především působení vzlínající zemní vlhkosti a dále zatékání dešťové vody. Prováděli jsme proto chemickou injektáž zdiva pro vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolace a následně povrchové úpravy zdiva tepelně-izolační omítkou Baurex NANOSAN. Na vnějším zdivu severní strany objektu bylo provedeno zateplení. Jedná se o historickou budovu, tudíž na provedení sanace základů a celkový výsledek odvlhčení byly kladeny vysoké nároky.