Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Vlhkost ve sklepě - odstranění

Matěchova 1, Praha 4

Původní sklepní prostory byly využívány částečně jako dílna a částečně jako úložné prostory pro vybavení majitelů domu. Návrhu sanace předcházel stavebně technický průzkum, kdy byla měřena vlhkost ve sklepě. Měření vlhkosti prokázalo vysoké hodnoty vlhkosti ve zdivu i na jeho povrchu vlivem kondenzace relativní vlhkosti ve sklepě. Dále byla provedena kamerová prohlídka ležaté kanalizace a dešťových svodů. I zde byla identifikována příčina celkového stavu sklepních prostor. Podlahy byly původně betonové, zdivo omítnuté vápenocementovými omítkami. Vlhkost ve sklepě jsme byli kvůli omezeným finančním prostředkům majitelů nuceni řešit pouze vnitřními opatřeními.

Komplexní rekonstrukce a stavební práce by sestávaly i ze sanačních a hydroizolačních opatření realizovaných na vnější straně zdiva. Dodatečná izolace, například ve formě svislé hydroizolace, by zde po odkopání terénu určitě našla své uplatnění.

Byly navrženy chemické injektáže zdiva, nová skladba podlahy a sanační omítky v části sklepa, dále rekonstrukce ležaté kanalizace a svislých rozvodů odpadu a vody a obnovení toalety a výlevky pro úklid domu.

Realizace odstranění vlhkosti ve sklepě

Nejprve jsme provedli veškeré bourací a přípravné práce. Byly osekány všechny omítky, kvůli nové skladbě podlah a zvýšení světlé výšky jednotlivých místností jsme původní podlahy vybourali. Zde nastal první problém. Zdivo nemělo téměř žádné základy, proto jsme museli veškeré zdivo podezdít, aby bylo možné odkopat podlahy a jejich podloží. Následně byla položena nová ležatá kanalizace včetně navazujících stoupaček. Nová skladba podlah je tvořena podkladní vrstvou štěrku, kladecí vrstvou štěrkodrti a betonovou zámkovou dlažbou. Část zdiva byla opatřena sanačními omítkami, část byla ponechána v obnaženém stavu. V části sklepa, která je využívána jako dílna, jsme obnovili místnost s WC a dále výlevku pro uklízečku.

Již půl roku po provedení stavebních a sanačních prací byla výrazně snížena vlhkost ve sklepě, který je nyní možné plnohodnotně využívat. Vedle popsaných sanačních opatření je ovšem nutné v sanovaných prostorách dodržovat základní pravidla užívání, je nutné především zajistit dostatečnou výměnu vzduchu větráním. Tím bude zabezpečeno, že zatuchlý a vlhký vzduch nezačne kondenzovat, vytvářet tak příhodné prostředí pro plísně a zdivu škodit.

Izolace spodní stavby

Biskupcova, Praha 3

V první polovině letošního roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu. V první fázi jsme provedli nezbytná opatření z vnitřní strany, abychom následně mohli přistoupit k realizaci samotné izolace spodní stavby z vnější strany domu.

Obhlídka terénu a přípravná fáze

Obvodové zdivo domu z větší části lemuje veřejná komunikace, proto bylo nutné nejdříve vyřídit potřebná povolení. Izolace spodní stavby je vždy velice náročná na přípravu a i samotné provedení je velmi zdlouhavé, především z důvodu nutných technologických přestávek mezi jednotlivými etapami prací. Situaci ještě komplikoval fakt, že chodník byl ve velmi špatném stavu a dlážděn hned několika druhy žulových dlažeb, přičemž dotčená veřejná prostranství musí vždy být uvedená do původního stavu. Po rozebrání mozaiky a jejího roztřídění jsme mohli přistoupit k hloubeným vykopávkám.

Realizace izolace krok za krokem

Základová spára se nacházela v hloubce tři metry pod úrovní terénu. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, nicméně i přes to bylo nutné při provádění izolace spodní stavby použít pažení kvůli bezpečnosti pracovníků. Po odkopání základů domu je nutné zdivo vyčistit od zbytků staré maltoviny a zeminy. V tomto případě byl základ tvořen cihelným zdivem, které je většinou poměrně pravidelné. Po očištění zdiva jsme mohli přistoupit k jeho srovnání speciální maltovou směsí. Po vyrovnání a základu a vyschnutí nanášených materiálů je možné aplikovat bitumenovou hydroizolační stěrku s armovací síťkou pro zvýšení pevnosti. Materiál je nanášen ve dvou vrstvách a na povrchu zdiva vytvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Výhoda této metody izolace stavby spočívá v jednoduchosti aplikace oproti starší variantě tavení asfaltových pásů. Poslední vrstvy tvoří polystyrén vhodný pod úroveň terénu a nopová fólie jako mechanická ochrana celého systému ukončená lištou těsně pod úrovní terénu, aby nebyla vidět.

Finalizace prací

Po provedení všech zmíněných kroků jsme začali se zásypem výkopu tříděnou zeminou a postupným hutněním po 30 cm, abychom vyloučili sesedání zeminy. Chodník bylo nutné vydláždit v celé šíři do původní podoby. Izolace spodní stavby zajistí, že zdivo sklepů, kde byly provedeny chemické injektáže zdiva, během následujích dvou let zcela vyschne a prostory budou opět připraveny pro plnohodnotné využívání.

Sanace vlhkého zdiva svépomocí

V poslední době se občas setkáváme s trendem, který propagují především amatérští kutilové s vidinou rychlého zisku bez rizika. Chemické injektáže jsou velice sofistikované a náročné na techniku provedení a je téměř vyloučené, že je zvládne kdokoli bez předchozích zkušeností a znalostí. Firmy, které propagují chemické injektáže zdiva svépomocí, velmi chytře převádějí odpovědnost za výsledek sanace zdiva svépomocí na samotného zákazníka, který není schopen injektáž zdiva provést se stoprocentním výsledkem. Dalším úskalím je samotný injektážní materiál. V dnešní době, kdy jsou injektáže zdiva na vzestupu, se na trhu objevuje spousta pochybných prodejců různých materiálů, často údajně vyvinutých jimi samotnými. Většinou se jedná pouze o podprůměrné materiály dostupné v hobby marketech, opatřené logem daného prodejce. Profesionální firmy používají ověřené, certifikované a kvalitní sanační materiály od spolehlivých a známých výrobců.

Závěrem lze dodat pouze to, že pokud by nabízená služba injektáže svépomocí byla skutečně natolik účinná, neprodávala by se pod cenou a byla by propagována jako plnohodnotná služba s plnohodnotnou zárukou od zhotovitele. Dále je nutné vzít v potaz, že odstraněním příčiny vlhnutí zdiva (injektáž), nedojde k odstranění důsledku – vlhkostní mapy, sanytr apod. Jsou tedy téměř vždy nutná následná opatření vedoucí k celkové sanaci vlhkého zdiva.

Reportáž – odvlhčení domu svépomocí

Injektáž zdiva svépomocí

Jedním příkladem za všechny by mohl být náš zákazník, který se pokusil o provedení sanace vlhkého zdiva svépomocí. S vidinou úspory nákladů se rozhodl provést chemickou injektáž zdiva svépomocí. A narazil. Nejen že se nedostavil očekávaný výsledek vynaloženého úsilí, celkový stav zdiva se ještě zhoršil. Důvodem bylo amatérské provedení injektáže zdiva svépomocí, konkrétně provrtání zdiva v celém průřezu. Tím došlo k zajištění transportu vlhkosti z přilehlého terénu. Celkový stav zdiva se po provedení začal zhoršovat. Prodejce materiálu se od celé věci distancoval s tím, že k pochybení došlo na straně zhotovitele – zákazníka. Ten se nakonec rozhodl kontaktovat naši společnost s požadavkem na vypracování odborného posouzení příčin vlhkosti a jejich řešení. Výsledkem byl návrh na soubor opatření, jejichž součástí byly i injektáže zdiva, nicméně nyní již na odborné úrovni.

Máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě… neváhejte nás kontaktovat. Víme, jak na to!

Napište nám

Tlaková injektáž zdiva

Přemyslovská, Praha 3

V rozsáhlých sklepních prostorech činžovního domu na Žižkové byla provedena nákladná rekonstrukce. Byly zhotoveny nové omítky a betonové podlahy. Práce prováděla běžná stavební firma bez zkušeností se sanačními postupy a metodami. Výsledkem bylo pronikání vlhkosti ze zdiva do nových omítek, tvorba vlhkostních map a následně i plísní.

Při odborném pohledu na rekonstrukci našim technikem bylo stanoveno hned několik příčin vedoucích k tomuto stavu, které budeme postupně řešit a odstraňovat. Jednalo se především o vzlínání vlhkosti z podzákladí domu. To nebylo dostatečně dobře odizolováno, chyběla kvalitní hydroizolační vrstva, která by případnou vlhkost zachytila a nedovolila by destrukci vnitřních struktur zdiva a následný průnik až do omítek. Tuto záležitost naštěstí účinně řeší tlaková injektáž zdiva.

Poměrně nevhodným řešením bylo zalití podlah betonovým potěrem. Pod vrstvou betonu se totiž vlhkost hromadí a vzlíná do navazujících svislých konstrukcí. Tlaková injektáž zdiva sice vytvoří bariéru proti této vzlínající vlhkosti, ale chemická clona je neúměrně zatěžována a snižuje se její životnost. Betonové podlahy jsme tedy odstranili zcela nebo jen částečně podél obvodových zdí a nahradili je betonovou dlažbou usazenou do silné vrstvy štěrku. Toto řešení zajistí bezproblémové odvětrání zemní vlhkosti do prostoru, odkud je možné ji odstranit větráním. Tlaková injektáž zdiva se provedla na veškerém zdivu – vnitřním i obvodovém. Původní použité omítky byly obyčejné vápenocementové nikoli sanační. Bylo proto nutné jejich odstranění, aby po vyschnutí zdiva bylo možné aplikovat sanační omítku, která odolá náporu stavebních solí obsažených ve zdivu.

Provedením injektáže zdiva práce nekončí

Technologických přešlapů a nešvarů bylo bohužel při původní realizaci vícero. Dále je například zdivo dotováno vlhkostí z přilehlého terénu, což budeme řešit v následujícím roce provedením svislé hydroizolace zdiva. Sanace zdiva pomocí tlakové injektáže zdiva byla tedy pouze prvním krokem v sérii sanačních opatření. Další kroky budeme provádět v následujících letech.

Stavba plotu

Švédská, Praha 5

Jednou z posledních akcí letošního roku byla stavba plotu a dále stavba nového vnějšího schodiště z žulových bloků. Nejprve bylo nutné snížit úroveň terénu, který byl historicky spádovám směrem k domu. Původní podezdívka byla tvořena kamennými bloky, které byly ovšem rozpadlé a nesoudržné především z důvodu degradovaného pojiva mezi jednotlivými kameny. Pro nedostatek původního kamene jsme byli nuceni najít vhodnou náhradu. Nakonec bylo rozhodnuto, že stavba plotu bude z rohovce z nedalekého Neveklova. Nejprve bylo nutné vybetonovat dostatečný základ z železobetonu. Následně jsme mohli začít se stavbou kamenné podezdívky. Vzhledem k tomu, že dodaný materiál obsahoval kamínky velikosti drobného štěrku až po bloky 50 kg, bylo poměrně náročné vybrat vhodné kameny, které se k sobě hodily. Nicméně stavba plotu se po týdnu podařila a zbývalo pouze ukončit podezdívku betonovým límcem a zděnými sloupky z pálených cihel. Nyní už zbývá pouze namontovat kovová plotová pole. Vzhledem k tomu, že pozemek před domem je v soukromém vlastnictví, bylo možné vybudovat i stání na popelnice, které by jinam musely být v domě. Prostor mezi chodníkem a vstupem do domu byl v minulosti tvořen betonovou plochou a betonovými schody. Majitelé se rozhodli pro elegantní řešení – schodiště z žulových bloků včetně podesty před vchodem z žulových desek a spodní část z žulové mozaiky. Výsledek perfektně zapadá do okolní historické zástavby a rovněž působí velmi moderním dojmem. Stavba plotu byla ukončena těsně před koncem roku a díky nadstandardně vysokým teplotám se vše stihlo.

Drenáž základů domu

Přemyslovská, Praha 3

V létě letošního roku jsme se pustili do sanace a izolace obvodového zdiva činžovního domu na Žižkově. Byty v přízemí trpěly vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu. Na zdivu se tvořily vlhkostní mapy a plísně. Bylo nutné zajistit odvlhčení a následné vysušení zdiva, protože pobyt v postižených místnostech již začínal ztrácet svůj komfort. Protože samotné vnitřní struktury zdiva vykazují větší míru poškození, není možné takto vlhkostí napadené zdivo uvést do původního stavu pouhým topením a působením tepla z jeho vnitřní strany. Je zapotřebí razantnější, trvanlivý a účinnější postup – sanace zdiva.

Postup sanačních prací

Nejvhodnější metodu sanace vlhkého zdiva jsme stanovili provedení svislé hydroizolace zdiva a drenáž základů domu. Po odkopání zdiva a provedení systému svislé hydroizolace za pomoci bitumenové stěrky jsme rozebrali potrubí dešťové kanalizace pod úrovní terénu. Litinové potrubí bylo značně zanesené a poškozené. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci či sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody v patě základového zdiva. Dešťovou kanalizaci jsme proto odkopali až k hlavnímu řadu a zatrubnili pevnostním plastovým potrubím.

Skladba drenáže domu

Drenáž základů domu se skládá z betonového podkladu, který slouží k odvádění nahromaděné vody do kanalizace, která neodteče potrubím, dále je nutné použít štěrkový drén s geotextilií pro vytvoření propustné vrstvy. Geotextilie se používá pro oddělení štěrku od zeminy, která by drenáž domu postupně zanášela. Součástí štěrkového drénu je i pevnostní drenážní potrubí napojené na kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou, aby nedocházelo k zaplavování systému při přívalových deštích. Drenáž základů domu je vhodné opatřit rovněž kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.

Krémová injektáž zdiva

Kmochova, Praha 5

Začátkem roku jsme se podíleli na rekonstrukci sklepa bytového domu na Praze 5. Celý projekt transformace původních sklepních prostor na luxusní restauraci pro náročnou klientelu kladl velký důraz na každý detail. Původní záměr počítal s mechanickou metodou dodatečné hydroizolace zdiva – podřezáním, nicméně po našem doporučení a poskytnutí plnohodnotné záruky jsme zvolili injektáž zdiva. Konkrétně jsme vybrali metodu zvanou tlaková krémová injektáž zdiva. Obvodové zdivo domu situované do dvorního traktu jsme odkopali na základovou spáru a provedli svislou hydroizolaci obvodového pláště. V úrovni podlah pak byla provedena krémová injektáž zdiva profesionálním tlakovým čerpadlem. Obvodové zdivo situované do ulice se investor rozhodl neodkopávat – především z důvodu vysoké administrativní náročnosti spojené s vyřízením potřebných povolení. Proto jsme byli postaveni před úkol zajistit odvlhčení obvodového zdiva z vnitřní strany.

Abychom mohli garantovat spolehlivé řešení, které zabezpečí, že interiér i zdivo bude od vlhkosti dobře chráněno, bylo nutné zkombinovat hned několik sanačních opatření. Nejprve jsme nainjektovali veškeré zdivo u podlah, provedli svislice v rozích a dále v pochozí úrovni chodníku, abychom oddělili plochu zdiva pod úrovní terénu. Ideálním řešením je v takovémto případě tlaková krémová injektáž zdiva. Injektáž zdiva doplnila dodatečnou hydroizolaci a tím jsme docílili odizolování zdiva vůči vlhkosti úpravou jeho vnitřních struktur.

Následně jsme na takto ošetřené zdivo nanesli minerální stěrku určenou k zabránění prostupování zemní vlhkosti. Posledním krokem bylo provedení povrchových úprav zdiva sanační tepelně-izolační omítkou Nanosan. Uvedené řešení klade velký důraz na přesné dodržení jednotlivých technologických postupů a návazností. Ovšem výsledek je za daných okolností bezkonkurenční.

Výhody krémové injektáže zdiva

Krémová injektáž zdiva je v poslední době nejpoužívanější metodou sanace zdiva. Mezi největší výhody patří její univerzálnost, je možné injektovat téměř veškeré typy zdiva. Provádění je možné i ve složitě dostupných prostorách, kde by stroje na narážení plechů či pily na podřezání jednoduše nebylo možné použít. Krémová injektáž zdiva se provádí z jedné strany zdiva v jedné a více vodorovných řadách. Plnivem je krémová silan-siloxanová emulze, která ve zdivu vytvoří nepropustnou bariéru proti vzlínající zemní vlhkosti. Tato účinná metoda si získala svou oblibu také díky svým relativně nízkým nákladům a mnohem šetrnějším přístupu ke zdivu v porovnání například s podřezáním.

Pod Lipkami

Vysoušení vlhkého zdiva částečně podsklepené stavby bývá zpravidla velmi obtížné. Důvodem je především nepřístupná jedna nebo více částí obvodové konstrukce z vnější strany. Tudíž odkopání domu a provedení svislé izolace zdiva není možné. V některých případech lze problém řešit z vnitřní strany, řešení ovšem není dlouhodobé. V tomto konkrétním případě jsme se rozhodli řešit vysoušení vlhkého zdiva domu odvedením spodní vody.

Vysoušení zdiva pomocí odvedení spodní vody

K vysoušení vlhkého zdiva jsme zvolili přístup v podobě tvorby drenáže kolem domu, kterou jsme svedli do vsakovací jímky na pozemku. Díky velice svažitému a celkově nepřístupnému terénu jsme nemohli nasadit jakoukoli mechanizaci, jednalo se o ruční práce. Hloubka výkopu dosahovala až 3,2 m. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, proto nebylo nutné klást vysoké nároky na pažení výkopu proti sesunutí, které by práce zpomalilo. V průběhu provádění prací jsme skutečně narazili na několik pramenů, jejichž intenzita se měnila v závislosti na množství srážek. Vzhledem k tomu, že celková délka výkopu byla 50 m, bylo nutné práce rozdělit na etapy. Po dosažení požadované hloubky výkopu jsme na jeho dně vybetonovali žlab pro uložení drenáže. Průměr drenážního potrubí jsme zvolili DN 200. Poslední fází prací bylo vykopání vsakovací jímky v dostatečné vzdálenosti od domu. Od realizace uplynulo 6 měsíců, během té doby jsme kompletně nahradili poškozené omítky spodní stavby tepelně-izolačními omítkami NANOSAN a izolovali zdivo proti vzlínání – sanace zdiva za pomocí osvědčení a účinné metody krémové injektáže zdiva. Proces vysoušení vlhkého zdiva domu je dlouhodobý, zpravidla trvá až dva roky, nicméně v současné době je ve sklepě domu ideální klima s relativní vlhkostí okolo 55-60 procent bez jakýchkoli vlhkostních projevů na zdivu.

Pokud máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat.

Obděnice u Sedlčan

Jednou z posledních podzimních akcí roku 2013 bylo odizolování domu proti vlhkosti provedením svislé hydroizolace obvodového zdiva pod úrovní terénu, včetně základů. Náš klient si pořídil nemovitost u Sedlčan, aby mohl trávit víkendy v klidném prostředí. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt z první poloviny minulého století, který je zasazený do svažitého terénu. Vzhledem k jeho umístění se polovina spodní stavby a základů nachází 2,5 m pod úrovní terénu. V těchto částech zdiva byly patrné vlhkostní projevy – vlhké mapy, odfouknuté a nesoudržné omítky, plísně a sanytr. Jako hlavní příčiny jsme identifikovali především absenci hydroizolací vnějšího zdiva a volně vyústěné dešťové svody.

Odizolování domu a jeho základů – postup

Nejprve bylo nutné odkopat obvodové zdivo až na základovou spáru. Pro urychlení prací jsme použili menší bagr. Základ domu byl tvořen nesoudržnými kamennými bloky, proto bylo nutné provést a zajistit zpevnění podterénního zdiva a rovněž i základů betonovou zálivkou. Teprve po vyzrání betonu jsme přistoupili k provedení vlastní hydroizolační stěrky. Finální vrstvu tvořil extrudovaný polystyrén pro zateplení zdiva a nopová fólie zajistila mechanickou ochranu celého systému.

Drenáž kolem domu

Vzhledem k vyšší hladině spodní vody jsme v úrovni základové spáry stavby vybetonovali vyspádovaný žlab pro uložení drenáže. Uložení pouze do štěrkového lůžka by v daném případě nebylo dostatečně účinné. Drenážní systém i dešťové svody jsme svedli do připravené vsakovací jímky.

Další postup při odizolování domu a vysoušení vlhkosti

Na jaře 2014 provedeme dodatečnou hydroizolaci zdiva povrchové úpravy vnitřních stěn spodní stavby. Použijeme systém sanačních omítek včetně protisolných nátěrů. Odfouknuté a nesoudržné omítky bude nutné nejprve odstranit, proškrábat spáry a očitit zdivo. Poté naneseme jednotlivé vrstvy sanačního systému pro vytvoření dlouhodobě stabilního povrchu, schopného odpařit zbytkovou vlhkost ze zdiva.

Pokud máte zájem o provedení odizolování domu proti vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat.

Neklanova 14, Praha 2

Jedná se o objekt v původním stavu, ve kterém chybí vodorovné i svislé izolace domu proti vlhkosti. Obvodové zdivo dvorního traktu je poškozováno rovněž ostřikující srážkovou vodou. Sklepní prostory nejsou majiteli využívány, tudíž nebyl kladený nárok na jejich odvlhčení. Předmětem řešení bylo provedení svislé izolace domu pod úroveň podlah nebytových prostor. Odkopáním byly odhaleny anglické dvorky v havarijním stavu a rovněž masivní poškození dešťového svodu včetně jeho napojení na kanalizaci. Rozpadající se obvodové zdivo bylo nahrazeno novými dozdívkami, následně jsme aplikovali hydroizolační stěrku s ochrannou nopovou fólií. Anglické dvorky jsme vyřešili provedením systému nových odvětrávacích průduchů. Svislá izolace domu proti vlhkosti byla doplněna vodorovnou izolací zdiva, kterou jsme provedli profesionální aplikací krémové injektáže zdiva.

Pokud máte zájem o provedení izolace domu proti vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat.